Hlavní menu
· O nás
· Odkazy
· HAFFO
Nejbližší akce
Žádná akce v následujících 40 dních
Nejnovější komentáře
[novinky] Letní dovoUheráci 2021
Napsal Štěpuch v 06 úno : 21:00
Paráda, La Saume čirá nádhera !!!

[novinky] Letní dovoUheráci 2021
Napsal Tom v 23 led : 21:43
Bomba, super a navíc jste to dobře podrtili.

[novinky] ŽULA KAM SE PODÍVÁŠ
Napsal Tom v 23 led : 21:13
nádhera

[novinky] ŽULA KAM SE PODÍVÁŠ
Napsal Dan v 06 pro : 09:24
Úžasný!

[novinky] Pískoviště 2021
Napsal Jura v 08 lis : 09:00
Naprostá pecka :) :) :) :)


Kontakt
HOVRCH, z.s.
Železova louka 68
549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 04700881
číslo účtu: 2600928477/2010

Email: webmaster@hovrch.
info

ICQ: 93133963 
Vítejte,
Uživatelské jméno:

Heslo:


Pamatuj si mě

[ ]
LEDOPÁD - HIS info
provoz sportovišť

Prosím, kdyby jste někdo nalezl prstýnek v HISu, kontaktujte správce, děkuji !!! Provoz sportovišť probíhá za dodržování opatření dle nařízení vlády ČR !!!
Online
Hostí:14
Členů:0
Na této stránce:1
Členů: 1201, nejnovější: trubnikaaa
Hledat Horolezecký oddíl Vrchoviny
Anketa

Kterého zvířete se cestou do skal bojíš nejvíc?


Klíště

Medvěd

Had

Policajt

Ochránce přírody

Turista ze sousedního státu

Úraz

Stanovy HOVRCH z.s.

v kategorii: ODDÍL > HOVRCH SERVIS - vše co o nás chcete vědět


STANOVY

HOVRCH, z.s.
Čl. I Úvodní ustanovení

1.1 Spolek s názvem HOVRCH, z.s.(dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost
1.2 Sídlem HOVRCH, z.s. je: Železova louka 68, Nové Město nad Metují 549 01

Čl. II Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

2.1Účelem spolku a předmětem hlavní činnosti je veřejně prospěšná činnost v níže uvedených oblastech:

a) provozování sportu a obdobné činnosti v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkovépodmínky,
b) vytváření širokých možností užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
c) budování, provozování a udržování sportovních a jiných zařízení, která spolek vlastní nebo užívá,
d) vedení svých členů a ostatních zájemců o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
e) hájení zájmů svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
f) zajišťování vzdělávání svých členů v oblasti sportu, jejich školení,
g) organizování kulturních a společenských akcí,
h) vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů a to zejména vlastní činností,
ch) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.
i) ochrana přírody a krajiny, přispívání k ochraně životního prostředí
j) bezplatná poradenská a informační činnost v oblasti ochrany životního prostředí prostřednictvím účasti veřejnosti v řízeních na ochranu životního prostředí, směřujícík trvale udržitelnému způsobu života regionu
k) podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí

2.2Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. O předmětu vedlejší hospodářské činnosti rozhoduje Valná hromada.

Čl. III Členství ve spolku

3.1Členem spolku se může stát na základě svého svobodného rozhodnutí každá fyzická nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem a hlavní činností spolku a která se hodlá podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

3.2 Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky Výkonným výborem, který o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Vyplněnou a podepsanou členskou přihlášku vč. veškerých relevantních příloh žadatel o členství odevzdá předsedovi spolku. Členové spolku neručí za jeho dluhy. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.

3.3 Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání Valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku,
c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce,
d) volit od 14-ti let věku a být volen od 18-ti let věku do všech volených orgánů spolku,
e) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku a uplatňovat své vlastní názory,
f) účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
g) využívat informací, se kterými spolek disponuje,
h) podílet se na praktické činnosti spolku,
ch) ukončit kdykoli své členství.

3.4 Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) chovat se čestně vůči spolku, aktivně hájit jeho zájmy, dodržovat vnitřní dohody a předpisy, zachovávat vnitřní řád spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
c) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku,
d) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,
e) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl,
f) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno,
g) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen, nebo kterými byl pověřen.

3.5 Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením,
b) úmrtím člena v případě fyzické osoby,
c) zrušením člena v případě právnické osoby,
d) vyloučením člena Valnou hromadou spolku,
e) zánikem spolku.

3.6 Vyloučit člena ze spolku může Valná hromada spolku pouze pro neplnění podstatných členských povinností po předchozím písemném upozornění na tuto možnost a po marném uplynutí přiměřené lhůty k odstranění nedostatků.

3.7 Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen spolku. V návrhu musí být uvedeny okolnosti, které osvědčují důvod vyloučení. Návrh na vyloučení musí být doručen členovi, jehož vyloučení je navrhováno; musí mu být dána možnost se k návrhu vyjádřit a žádat o vysvětlení, proč je navrhováno jeho vyloučení.

3.8 Valná hromada rozhoduje o vyloučení s konečnou platností. Rozhodnutí o vyloučení musí být členovi doručeno. Vyloučený člen je oprávněn do 3 měsíců po doručení rozhodnutí o vyloučení požádat soud o rozhodnutí o neplatnosti vyloučení.

3.9 Členství zaniká, pokud nejsou po dva po sobě následující roky placeny členské příspěvky a člen nejeví o činnost spolku zájem.

3.10 Vyloučit člena může Valná hromada v případě, že jedná proti zájmům spolku, potažmo že jedná proti dobrým mravům.

3.11Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí Výkonný výbor a tentaké odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bezzbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů můžebýt veden elektronickou formou. Další podmínky vedeníseznamu členů, včetně údajů, kteréjsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem Výkonný výbor.

3.12 Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

3.13 Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

3.14 Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. IV Orgány spolku

4.1 Orgány spolku jsou:
•    Valná hromada – nejvyšší orgán spolku,
•    Výkonný výbor – výkonný, rozhodovací a statutární orgán spolku,
•    Kontrolní komise – kontrolní orgán spolku.

Čl. V Valná hromada

5.1Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – Valná hromada. Právnická osoba, která je členem spolku, vysílá na Valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i jen účastníci valné hromady).

5.2 Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle spolku a na internetových stránkách spolku. Zasedání Valné hromady řídí předseda či jiný pověřený člen Výkonného výboru.

5.3 Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání Valné hromady. Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 10 dní před konáním zasedání Valné hromady.

5.4 Výkonný výbor je rovněž povinen svolat Valnou hromadu z podnětu nejméně 1/3 členů spolku nebo z podnětu Kontrolní komise Nesvolá-li v tomto případě Výkonný výbor Valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání Valné hromady sám.

5.5 Zasedání Valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

5.6 Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy spolku, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Valné hromady svěřeny jinému orgánu spolku,
b) volí a odvolává členy orgánů spolku - počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání,
c) rozhoduje o způsobu hlasování a volby,
d) rozhoduje vyloučení člena spolku,
e) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
f) schvaluje rozpočet spolku,
g) rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku,
h) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, včetně změny názvu a symboliky spolku; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti Výkonného výboru,
ch) stanovuje výši a splatnost členského příspěvku,
i) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
j) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
k) rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
l) rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem spolku,
m) určuje hlavní směry činnosti spolku,
n) rozhoduje o předmětu vedlejší hospodářské činnosti.

5.7 Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku. Je-li členem spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v nejvyšším orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

5.8 Členové spolku se mohou při své osobní neúčasti na Valné hromadě nechat zastupovat zmocněncem na základě udělené plné moci s podpisem zmocnitele.Jedna osoba může na základě plné moci zastupovat maximálně 3 členy spolku.

5.9Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů spolku, je Valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných.Volby a hlasování se provádí zpravidla veřejně, zvednutím ruky, pokud se většina členů Valné hromady nedohodne jinak nebo není upraveno jednacím řádem spolku.  

5.10 O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň nadpoloviční většina přítomných.

5.11 O rozhodnutích přijatých na zasedání Valné hromady pořizuje Valnou hromadou pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání Valné hromady. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku.

Čl. VI Výkonný výbor

6.1 Výkonným, rozhodovacím a statutárním orgánem spolku je Výkonný výbor, který zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáními Valné hromady. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci Valné hromady či jiných orgánů spolku.

6.2 Výkonný výbor má minimálně 3 členy, vždy však lichý počet, přičemž je složen z předsedy, místopředsedy, hospodáře a případně řádných členů Výkonného výboru. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení Výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě rovnosti při hlasování o platnosti usnesení Výkonného výboru má rozhodující slovo předseda.

6.3 Členové Výkonného výboru jsou voleni Valnou hromadou z členů spolku na tři roky a opakované zvolení je možné. Funkce člena Výkonného výboru je neslučitelná s výkonem jiné funkce ve spolku.

6.4 Je-li členem Výkonného výboru právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

6.5 Výkonný výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí Valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost spolku,
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti Valné hromady,
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování Valné hromady,
e) svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně,
f) volí z řad členů Výkonného výboru předsedu, místopředsedu a hospodáře,
g) spravuje majetek spolku, dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku spolku,
h) podává Valné hromadě ke schválení návrh Valnou hromadou schvalovaných dokumentů,
ch) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
i) provádí další činnosti jí určené rozhodnutím Valné hromady.

6.6 Výkonný výbor se schází podle potřeby. Jeho zasedání svolává a řídí předseda a o schůzi se vyhotoví zápis.

6.7 Jménem spolku jedná navenek předseda, místopředseda, hospodář, či předsedou pověřený člen Výkonného výboru, každý z nich samostatně. Podepisování se děje tak, že k názvu spolku (razítku) připojí svůj podpis předseda, místopředseda, hospodář nebo předsedou pověřený člen Výkonného výboru.

Čl. VII Kontrolní komise

7.1 Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který má minimálně 3 členy, vždy však lichý počet, přičemž je složen z předsedy a řádných členů Kontrolní komise.Kontrolní komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K platnosti usnesení Kontrolní komise je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě rovnosti při hlasování o platnosti usnesení Kontrolní komise má rozhodující slovo předseda.

7.2 Členové Kontrolní a monitorovací komise jsou voleni Valnou hromadou ze členů spolku na tři roky a opakované zvolení je možné. Funkce člena Kontrolní komise je neslučitelná s výkonem jiné funkce ve spolku.

7.3 Kontrolní komise volí z řad svých členů předsedu, který svolává a řídí její zasedání a zároveň jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům a členům spolku.

7.4 Je-li členem Kontrolní komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

7.5 Kontrolní komise nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Valné hromadě o výsledcích své kontrolní činnosti.

7.6 Kontrolní komise zejména:

a) projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku,
b) dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony a platnými pravidly,
c) nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti spolku a kontroluje tam obsažené údaje,
d) svolává mimořádné jednání Valné hromady a Výkonného výboru, jestliže to vyžadují zájmy spolku,
e) má právo zúčastňovat se jednání Výkonného výboru s hlasem poradním.

7.7 Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu Výkonný výbor a následně i Valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

Čl. VIII Zásady hospodaření

8.1 Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje Výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje Valná hromada.

8.2 Předpokládaným zdrojem příjmu jsou:
a) členské příspěvky a mimořádné členské příspěvky,
b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob a obcí,
c) dotace a granty,
d) výnosy z majetku spolku,
e) příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku, příjmy z činnosti na základě živnostenského listu (bude-li pořízen),
f) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti
s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické, kulturní, společenské a osvětové činnosti,
g) příspěvky na činnost spolku a sdružené příspěvky jiných subjektů.  

8.3Majetku je možno užít pouze k podpoře činnosti spolku. O jeho užití rozhoduje dle působnosti Valná hromada a Výkonný výbor, který rovněž zodpovídá za hospodaření spolku.

8.4 Spolek hospodaří s finančními prostředky na základě rozpočtu schváleného Valnou hromadou spolku.

8.5 Zprávu o hospodaření za kalendářní rok předkládá Výkonný výbor, schvaluje ji pravidelná Valná hromada.


Čl. IX Zrušení, likvidace a zánik spolku

9.1 Spolek se zrušuje dobrovolným rozpuštěním po schválení Valnou hromadou, která je rovněž oprávněna rozhodnout o zrušení spolku sloučením (fúzí) s jiným spolkem nebo rozdělením spolku.

9.2 Spolek se rovněž zrušuje rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §268 občanského zákoníku.

9.3 Při zrušení spolku s likvidací jmenuje likvidátora Výkonný výbor.

9.4 Likvidátor sestaví soupis majetku spolku, který zpřístupní v sídle spolku. O zveřejnění seznamu členy spolek vyrozumí.

9.5 Likvidační zůstatek nabídne likvidátor spolku s obdobným účelem, který vybere Výkonný výbor.

9.6 Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků.  

Čl. X Společná ustanovení

10.1 Kolektivní orgány spolku rozhodují ve sboru. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.

10.2 Je-li členem kolektivního orgánu spolku právnická osoba, zastupuje ji fyzická osoba, kterou k takovému zastupování zmocnila; není-li takového zmocnění, zastupuje právnickou osobu její statutární orgán resp. člen jejího statutárního orgánu.

10.3 Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Čl. XI Závěrečná ustanovení

11.1 Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.2 Spolek může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

11.3 V případě, že některé ustanovení těchto stanov se stane neúčinné (např. z důvodu změny zákonné úpravy nebo rozhodnutí soudu), zůstávají ostatní ustanovení účinnými a Výkonný výbor navrhne Valné hromadě změnu stanov.

11.4 Tyto stanovy lze měnit nebo doplňovat pouze písemně na základě usnesení Valné hromady.

 
 
- - - - -